1.- Configuració carpetes en REDNAS

Ordinador Alumne. ConfiguracIó carpetes al REDNAS